Tổ Chức

Họ và tên: Vũ Thị Hồng
Chức vụ: Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ
Điện thoại liên hệ: 01234853848 ; 0986309548
Email: Hongmamnontt@gmail.com

Họ và tên: Mã Thị Niệm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Điện thoại liên hệ: 0967185803
Email: niemmntt@gmail.com

Họ và tên: Vy Thị Tình
Chức vụ: TTCM
Điện thoại liên hệ: 0985185785
Email: vytinh85@gmail.com